Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України

Збірник наукових праць. Виходить друком з 1976 р.

Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 01.07.2010 р. № 1-05/5 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальностями «історичні науки».

Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість - репрезентація теоретико-мотодологічних підходів до історичного дослідження з проблем вітчизняного та зарубіжного минулого, сучасних концепцій історіографічного, джерелознавчого та інтелектуального простору, методик евристики та вивчення дакументальних і наративних джерел.

Засновник - Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара імені Олеся Гончара.

Сфера розповсюдження та категорія читачів - загальнодержавна, науковці, викладачі, аспіранти, студенти.Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України

ISSN (Print) - 2409-0743

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Періодичність - щорічник.

Відповідальний редактор д.і.н., проф. Журба Олег Іванович

Заступник відповідального редактора к.і.н., доц. Воронов Віктор Іванович

Відповідальний секретар к.і.н., доц. Портнова Тетяна Володимирівна

Редакційна колегія: д.і.н., проф. А.Г. Болебрух; д.і.н., проф. Ю.А. Святець; д.і.н. І.С. Стороженко;д.і.н., проф. В.В. Ващенко; д.і.н., проф. Г.К. Швидько; д.і.н., проф. С.І. Посохов; д.і.н., проф. С.І. Маловичко; к.і.н., доц. М.А. Руднєв; к.і.н., доц. Л.Ю. Жеребцова; ст. викл. Є.А. Чернов.

Основні напрями статей: історіографія, джерелознавство, архівознавство, спеціальні історичні дисципліни

Свідоцтво про реєстрацію: Серія КВ № 15462 від 05.06.2009

Key title: Istoriografichni ta dzhereloznavchi problemy istorii Ukrainy.

Abbreviated key title: Istoriograf. ta dzhereloznav. problemy istorii Ukrainy.

Parallel title: Istoriografichni ta dzhereloznavchi problemy istorii Ukrainy.

Variant title: Historiographical and source studies problems of History of Ukraine
Збірник у НБУВ

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.